התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        אני סובלת בארץ ואני רוצה לחזור לחוץ לארץ

        מספר סידורי: 152945
        שאלה:
        שלום, אני נולדתי וגדלתי בחו"ל אמנם אבל גדלתי בסביבה יהודית,
        הלכתי לבית ספר יהודי ולבית כנסת בשכונה שלי. במשפחה עשינו
        קידוש בשבתות ובחגים והאמת היא שממש אהבתי את החיים שם.
        היו לי מלא חברים והייתי ילדה מאוד שמחה וממש אהבתי את הדת
        ואת המסורת. איך שעלינו לארץ לפני כמה שנים הכל התהפך. אבא
        שלי חלה, אני עברתי חרם בבית ספר ולא מצליחה להתחבר לאף אחד
        ואין לי אמון באנשים. אני ממש מאוכזבת מהחיים בארץ הזאת ולצערי
        התרחקתי מהדת. בא לי לחזור למדינה שממנה באתי לגור בשכונה
        היפה שאני הייתי גרה לא כמו בארץ הזאת שהבניינים פה על הפנים
        אני ממש מתגעגעת לילדות שלי שהיה הכל ורוד אני רואה תמונות של
        השכונה שלי ובא לי לבכות שהמשפחה שלי עזבה מדינה ל כך יפה עם
        מזג אוויר מדהים כדי לחיות במדינה הזאת!


        תשובה:
        אחותי היקרה.
        א) הצטערתי לשמוע שכך את מרגישה
        ב) יהי רצון שה' יתברך ישלח לאביך רפואה שלימה
        ג) ארץ ישראל היא הארץ הכי יפה והכי קדושה בעולם
        ד) האדמה שלה מקודשת, הפירות שלה מקודשים
        ה) האויר של א"י מחכים, האויר של ירושלים עאכ"ו
        ו) לא כל אחד זוכה לגור בא"י ולקיים מצוות יישוב הארץ
        ז) מי שגר בא"י מתמתקין עוונותיו יותר מאשר אחרים

        מי שגר בארץ ה' קרוב אליו.
        "תנו רבנן (שנו חכמים) לעולם ידור אדם בארץ ישראל
        אפילה בעיר שרובה עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות-גוים)
        ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל הדר
        בארץ ישראל דומה כמי שיש לו א-לוה, וכל הדר בחו"ל
        דומה כמי שאין לו א-לוה, שנאמר: "לתת לכם את ארץ
        כנען - להיות לכם לא-לוהים" (ויקרא כה') שואלת הגמ'
        וכל שאינו דר בארץ אין לו א-לוה?! אלא לומר לך, כל
        הדר בחו"ל - כאילו עובד עבודת כוכבים, וכן בדוד הוא
        אומר: "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך
        עבוד א-לוהים אחרים", וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד
        א-לוהים אחרים? אלא לומר לך, שכל הדר בחו"ל הרי
        זה כאילו עובד עבודת כוכבים. (כתובות קי:)

        לא פשוט לצאת מהארץ.
        וזה מה שכתב הרמב"ם בהלכות מלכים הלכה ט'.
        "אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא
        ללמוד תורה, או לישא אשה או להציל מן העכו"ם ויחזור
        לארץ. וכן יוצא הוא לסחורה. אבל לשכון בחו"ל אסור אלא
        א"כ חזק שם הרעב וכו'. מכאן שאין לגור בחוץ לארץ.

        ה' שומר על א"י יותר מכל הארצות.
        אין קץ למעלותיו של מי שגר בארץ הקודש, מעבר למצוות
        יישוב הארץ שהוא זוכה לקיים כל רגע שהוא גר בארה"ק
        הוא גם זוכה לחכמה: "אוירא דארץ ישראל מחכים". בארץ
        יש אויר טהור ומקודש. על ארץ ישראל נאמר: "תמיד עיני
        ה' א-לוהיך בה". והעיניים הם כינויים להמשכת והארץ אור 
        החכמה והאצילות. לכן חכמי ישראל נקראו: "עיני העדה".

        בארץ ישראל יש השגות גבוהות יותר.
        בספר "ארצות החיים" (פלאג'י שער ב' אות מד') הביא מספר
        "לחמי תודה", שתלמיד חכם השורה בחו"ל מקומו הוא כמו
        א"י, וכן לגבי תפילותיו. וכ"כ ביערות דבש (ח"ב דרוש יב') אך
        למרות זאת גם ת"ח חייבים לעלות לארץ ישראל, משום שאם
        יעלו לארץ ישיגו השגות גבוהות יותר. ובספר "זכר עשות" 
        (מצ' אות ה') הביא בשם מהר"ן שפירא שהצדיקים בארץ
        ישראל יכולים להגן על כל העולם, כיון שא"י הוא לב העולם.
        משאין כן, צדיקי חו"ל שלא יועילו אלא למקומם, כי הם חיות
        איבר פרטי בלבד.

        האדמה שלנו מקודשת.
        "כי רצו עבדיך את עבניה ואת עפרה יחוננו".
        האדמה של ארץ ישראל מקודשת "אדמת קודש היא"

        אפילו הפירות של א"י מקודשים.
        כתב החתם סופר (סוף מסכת חולין, בדרוש) שפירות א"י
        מולידין קדושה בבני אדם. ובספר מאורי ציון (מא' אות ד')
        כתב שפירות א"י, אין שיעור להפלגת האורות שיוכל האדם
        השלם לקבל מהם. וב-"אוצר יד החיים" (סוף פרשת משפטים)
        הביא מהב"ח (סי' רח') שפירות א"י יונקים מקדושת השכינה
        בא"י, וזה שאומרים: "נאכל מפריה ונשבע מטובה", כי על ידי
        אכילת פירות א"י אנו ניזונים מקדושת השכינה ושבעים מטובה.

        הלחם של ארץ ישראל מרפא מחלות.
        מעבר לעובדה שאמרו חז"ל שמי שאוכל פת שחרית זוכה להיות
        ניצל מ-83 מחלות כמובא בגמרא במסכת בבא מציעא דף קז:
        עוד מובא, כי רוב המחלות באות לאדם ע"י מזיקים, וע"י שאדם
        זוכה לאכול לחם בארץ הקודש, זוכה לרפואה, שנאמר: "וברך
        את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך". לכן אני מברך
        את אביך היקר שיזכה לרפואה שלימה בע"ה ואני מברך אותך
        שתזכי לאהוב את ארץ ישראל ולעולם לא לעזוב אותה.

        לא כל אחד זוכה לגור כאן.
        אחותי היקרה, לא לכל אחד יש זכות לגור ולחיות בארץ שלנו
        ארץ ישראל אינה כשאר הארצות, היא לא סובלת עוברי עבירה
        ועל פי התורה היא מקיאה מתוכה אנשים מסויימים שנאמר:
        "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי
        אשר לפניכם".

        ליושבי הארץ יש אחריות.
        על אף ארץ לא נאמר: "ארץ אשר ה' א-לוהיך דורש אותה תמיד"
        מעמדה המיוחד של א"י מחייב את היושבים בה לרמת מוסריות
        גבוהה יותר ממה שנדרש ממי שיושב בחו"ל, כי ארץ ישראל היא
        הטרקלין (הסלון) של המלך (מלכו של עולם) ומי שיושב בבית
        המלך ראוי שיתנהג בצורה הראויה לבן מלך.

        לסיכום: אני מאוד מבין את ההרגשה שלך, ואת הגעגועים שלך
        לחו"ל ולפאר ולהדר שיש שם, אבל אני מבטיח לך שאם תלמדי
        על מעלת וקדושת ארץ ישראל תביני היטב למה התכוונו חז"ל
        כשאמרו: "שקר החן והבל היופי". יופי לא נמדד במדשאות או 
        במפלים ונופים, יופי נמדד בפנימיות, בקדושה ובטהרה.

        נ.ב - אני מברך אותך שתזכי לחיות בארץ במקום שאליו את
        מתחברת, בבית שאת אוהבת, ובשכונה מבורכת ויפה אמן.

        לסיכום: הצטערתי לשמוע שעברת חרם בבית הספר ובכלל
        הצטערתי מאוד לשמוע כל מה שעבר עליך, אבל אין דבר 
        בעולם שבגללו שווה לוותר על מצוות יישוב ארץ הקודש שלנו
        תאמיני לי. בנוסף, אני מאמין באמונה שלימה שבסופו של דבר
        תמצאי מקום טוב ותתחברי לפנימיות ולקדושה של ארץ הקודש
        וזה שווה יותר מכל הדמיונות וההבלים שיש בחוץ לארץ.
        ...
          
          
        ...

                 תגיות:
        מעלת ארץ ישראלארץ ישראלקדושת הארץ
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים