התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        טור אישי לפסח

         

        היום רציתי לדבר על מעלת חג הפסח חוה"מ וליל הסדר. אם היו בני אדם יודעים עד כמה הפעולות הקטנות שהם עושים בעולם הזה משפיעים על העולמות העליונים היו מקפידים קלה כבחמורה ולא מזלזלים באף תקנה שתקנו חכמים ובאף מנהג. לכל הלכה ומנהג יש מקורות בדברי חז"ל.

        ...
        חשבתם על זה פעם?
        מדוע אנו שותים בפסח דווקא ארבע כוסות מקשים דווקא ארבע קושיות ומדברים דווקא על ארבעה בנים ואוכלים דווקא ארבעה כזיתות ומזכירים ארבע לשונות של גאולה? התשובה פשוט מדהימה. מובא בסוד שיש כוח בפעולות הקטנות שעושים ישראל בלילה הזה להשפיע על ארבעת היסודות שמהם עשוי האדם ולהשפיע על ארבעת העולמות (אצילות, בריאה, יצירה, עשייה) וגדול כוחו של הלילה הזה להפוך את מזלו של האדם לטובה ובזכותו זוכים בני ישראל לשמירה כל השנה כולה, "ליל שימורים הוא" ומסוגל למשוך שמירה ושפע לאדם ולהצילו מגזירות קשות ורעות. שהרי כאשר אדם חוטא הוא מתחייב באחת מארבע מיתות בית דין (סקילה, שריפה, הרג, חנק) ומעורר ארבעה מלאכי חבלה (עון, אף, משחית, חימה) ועל ידי הפעולות הקטנות שעושה האדם בלילה זה (בסוד ה-4) משתנה מזלו לטובה.

        ...
        גם התאריך שבו אנו חוגגים את ליל הסדר הוא תאריך מיוחד עם משמעות עצומה.
        חשבתם על זה פעם? מדוע אנו חוגגים את סוכות בטו' בתשרי , נוטעים עצים בטו' בשבט , ומעוררים את האהבה בטו' באב? כיון שתאריך זה הוא תאריך שמסוגל למשוך שפע ושכינה. לא לחינם ברא הקב"ה את העולמות בשתי אותיות י' + ה' שיחד עולים למניין 15 (טו') לא לחינם אמרו חז"ל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".

        ...

        חמישה עשר הוא סוד השכינה , "כי בי-ה ה' צור עולמים" , מהרגע שהחתן עונד לכלה טבעת השכינה שורה ביניהם , הטבעת עגולה ומרמזת לאות "ס" שהיא האות החמישה עשר במניין הא"ב. בתהילים יש חמישה עשר מזמורים שפותחים במילים: "שיר המעלות" , בין עזרת הנשים לעזרת הגברים בבית המקדש היו 15 מדרגות , במבול כיסו המים את ההרים הגבוהים ב-15 אמה. מאברהם ועד שלמה המלך (שיא ההצלחה) היו בדיוק 15 דורות. בחושן משוקעים 15 שמות קדושים (3 אבות + י"ב שבטים) בישתבח יש 15 שבחים, באמת ויציב יש 15 שבחים שמתחילים באות ו', בברכת כהנים יש 15 מילים, בהושענא רבא אנו אוחזים בחמש אצבעות, חמישה בדי ערבה ומכים חמש פעמים בקרקע, כדי לסתום את פיות המקטרגים , סה"כ 15, בליל הסדר יש 15 סימנים , והדברים עמוקים ארוכים ונפלאים.

        ...
        בפורים זכינו לשאוב:
        "עד חצי המלכות" , בפסח מי שזוכה לקיים את סימני הסדר זוכה למלכות השלימה כידוע ליודעי ח"ן. לא לחינם נקרא הלילה הזה, ליל הסדר. כידוע התורה כולה כלולה מפשט, רמז, דרש וסוד, אך כיון שהלילה הזה אינו פשוט בכלל, אין בו פשט יש בו רק סד"ר (סוד,דרש,רמז)
        ...
        הקב"ה מנהיג את עולמו ע"פ מידה כנגד מידה, כשעושים ישראל רצונו של מקום, זוכים למשוך שפע ברכה והצלחה לכל השנה. ובפרט כשמספרים בשבחו של מקום, סיפור מלשון ספיר. ומובא בזוה"ק, "השמים מספרים כבוד אל.." , "מנהרין כזוהרא דספיר" שע"י הסיפורים שמספר איש ישראל, זוכה למשוך הארות עצומות של גאולה על עצמו ועל בני ביתו. "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". וזוכה שיעשו לו ניסים:
        "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
        "בעבור זה עשה ה' לי". שכל מי שמספר ומשבח ומודה לה' ראוי שיעשו לו ניסים, לא לחינם אמרו חז"ל: "כל המודה בניסו, זוכה ונעשה לו נס אחר" , וכל מי שכופר בטובתו של עולם , מאבד טובה הרבה.

        ...
        כך מנהיג הקב"ה את עולמו
        , מידה כנגד מידה. מדוע לקו בדם? שמנעו את בנות ישראל מלהיטהר מדמן. ועוד, שנפרע תחילה מא-לוהיהם. מדוע נענשו בצפרדע? שהיו מכריחים את בנ"י להביא להם שקצים ורמסים. ועוד שהרי כל פעם שהיו דורכים על הצפרדע הייתה משריצה ששה צפרדעים, ללמדך שכך היו בנות ישראל מתרבות , ששה בקרס אחת. אתם אמרתם "פן ירבה" ואני אומר: "כן ירבה" , "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". מדוע לקו בכינים? שהיו מכריחים את בני ישראל לכבד את הרחובות והיו לועגים להם ואומרים, שכחתם לנקות גרגיר חול זה, יש כאן עוד הרבה אבק, מילא להם הקב"ה את מצרים באבק כינים. ומדוע באו עליהם חיות השדה? (ערוב) שהיו אומרים להם לישראל צאו והביאו לנו אריות ודובים. ומדוע לקו בדבר, שהיו שולחים את בנ"י אל המדבר להיות רועי צאן ובקר וע"י כך ימעטו בפריה ורביה. ומדוע לקו בשחין שהיו מעבידים את ישראל קשה עד שבער בשרם ולכך לקו ששרף גופם מחמת השחין. ומדוע לקו בברד? שהיו משליכים אבנים על בני ישראל. ומדוע לקו בארבה? שהיו מכריחים את בני ישראל להרבות להם תבואה, בא הארבה וחסל תבואתם. ומדוע לקו בחושך? שהיו עושים מעשים מכוערים בחושך (משכב זכר,משכב בהמה וכו') ומדוע לקו במכת בכורות? אתם רציתם להשמיד את בני בכורי ישראל , סופכם שתלקו בעצמכם בבכורותיכם. וכששמעו הבכורים שעומדת לבוא מכת בכורות נלחמו בפרעה והרגו בחייליו אלפי אנשים ועל זה נאמר: "למכה מצרים בבכוריהם" , "וסכסכתי מצרים במצרים".

        ...
        וכל מכה ומכה שהביא הקב"ה על המצרים, הראה להם שליטתו בעולם.
        דם להראות שליטה בכל הנוזלים ובכל מימות שבעולם. צפרדע להראות שליטה ביצורי הים. כינים להראות שליטה ביצורי היבשה, ערוב להראות שליטה בחיות. דבר להראות שליטה בחולאי בע"ח. שחין להראות שליטה בחולאי בני האדם. ברד להראות שליטה באש ובמים. ארבה להראות שליטה ברוחות. חושך להראות שליטה בגרמי השמים (שמש,ירח, כוכבים) בכורות להראות שליטה במזלות, ללמדך שיודע ה' מתי כל אדם נולד ומתי כל בעל חיים נולד.

        ...
        מעשה היה בשריפה גדולה שפרצה ביער
        ואיימה לשרוף את כל הישיבה, ביקש הרב לברר כיצד ארע הדבר, כעבור זמן ניגש תלמיד לרב ואמר: "כבוד הרב מחילה, זרקתי בטעות סיגריה מהחלון ולא כיביתי אותה", חייך הרב ואמר, אם ממעשה שטות שנעשה בטעות אפשר לשרוף יער שלם וישיבה שלימה. דמיינו עד כמה גדול כוחה של מצווה שנעשית בכוונה? ועד כמה גדול כוחו של הלילה הזה שעליו אמר הגאון מוילנא שיש בו הכי הרבה מצוות מכל השנה.

        ...
        מספרת הגמרא (פסחים)
        שפעם רצה ינאי המלך לברר כמה אנשים הקריבו קורבן בירושלים? אולם, כיון שאסור לספור בני אדם, ציווה ינאי שיקחו מכל קרבן כילייה אחת. למחרת הפסח ספרו וגילו שהוקרבו 1,200,000 קורבנות. ואמרה הגמרא שכל קורבן היה נאכל לפחות ע"י 10 אנשים, צא ולמד כי בירושלים היו מעל 12 מליון בני אדם. נסו לדמיין, כמה מצות צריכים כדי להאכיל 12 מיליון פיות? וכמה בקבוקי יין? ישנו מכתב מפורסם של רומאי שעבר בירושלים לפני פסח ותאר איך כל הרי ירושלים מכוסים בצמר, ללמדך כמה מליוני כבשים היו מביאים לירושלים בלילה הזה לצורך שחיטה.
        ולמרות הכל , מעולם לא אמר אדם:
        "צר לי המקום שאלין בירושלים".

        ...
        אחת המצוות החשובות ביותר בלילה הזה היא להקפיד לתת קמחא דפסחא לעניים , או לתרום כסף או לארח עני בחג ואשרי מי שזוכה. אגב , ממש חשוב שנהפוך את הלילה הזה ללילה משמעותי ולא ניפול במידת הכעס. יש לאנשים נטייה להחמיר באכילת מצה ולהקל ראש בבין אדם לחברו, יהי רצון שנזכה לקרב את אחינו הרחוקים בלילה הזה , לספר להם על הניסים והנפלאות שעשה ועושה עמנו ה' יתברך ולאהוב אותם. חג שמח וכשר לכל בית ישראל ויהי רצון שהשנה נזכה להקריב את קורבן פסח בבית המקדש.

        ...

        ...

        ...

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים