התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        טור אישי אמור

         

        בימי ספירת העומר ובפרט בשבתות שבין פסח  לשבועות   נהוג  לעסוק בלימוד  פרקי  אבות   , לכן  השבוע בחרתי  להתמקד בדברי  התנא  רבן גמליאל הזקן  ולקשר אותם לפרשת השבוע. רבן גמליאל היה  נשיא הסנהדרין , נכדו  של  הלל  הזקן הראשון שנקרא "רבן"  (רבן – תואר המקובל לנשיא הסנהדרין, רבי – תואר המקובל לתנא או אמורא שחי ופעל בארץ ישראל. רב – אמורא שחי ופעל בבבל) הוא נקרא "הזקן" כדי להבדילו מנכדו רבן גמליאל דיבנה. "רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק". (אבות א',טז') כאשר יש לאדם רב, רבו מלמדו תורה, משנה, הלכות והנהגות וכך זוכה שמצילו מן הפורענות. משל למה הדבר דומה? לאדם שנוסע ברכב מדי יום, והוא מוגן ומבוטח ע"י חברת הביטוח. לעומת זאת כשאדם שנוסע ברכב בלי ביטוח, אם ח"ו תגרום רשלנותו לתאונה או לפגיעה בצד שלישי, עלול הנזק להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף יותר. אדם שדאג להיות אחראי ולבטח את עצמו לא צריך לחשוש, כיון שגם במקרה של תאונה ח"ו, מי שיספוג את מירב הנזק היא חברת הביטוח ולנהג תהיה רק השתתפות עצמית סמלית בחלק מהמקרים. באותה מידה אדם שיש לו רב, הרב שלו הוא "תעודת הביטוח שלו" הוא זה ששומר עליו ומליץ עליו יושר כלפי שמיא. אולם, חשוב לציין שגם אם יש לאדם רב, אם נפל בחטא, חלה עליו האחריות לתקן את מעשיו וזו בעצם ההשתתפות העצמית הסמלית, ללמוד את ההלכות הרלוונטיות לחטא בו חטא ולקבל על עצמו להשתדל בזה יותר מכאן ולהבא.

        ...

        כל זמן שאדם מחובר לרב הוא זוכה לשמירה וברכה שנאמר: "יברך יראי ה' , הקטנים עם הגדולים". כל זמן שהקטנים (פשוטי העם) מחוברים לגדולים (גדולי ישראל) הם זוכים להיות מבורכים שמורים ומלאים חכמה בינה ודעת. בסוד: "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ". וכבר גילה הבעש"ט הקדוש, שכל זמן שאדם דבוק לצדיק יש לו עליה וזוכה להיקרא טהור. לא לחינם אמרו חז"ל: הדבוק לטהור טהור. וידוע שכשם שמי שמוביל את הגוף הוא הראש "וגופא בתר רישא גרירא" (עירובין מא.) כך אנו פשוטי העם צריכים להימשך אחר הרב , שהוא בחינת ראש בני ישראל. (ס"ת רבי) לעומת זאת מי שבוחר לסטות מדרך הישר ולסמוך על השכל הישר שלו, הרי שהוא חוצב לעצמו בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ומשענתו היא משענת קנה רצוץ, שהרי כבר גילה דוד המלך ע"ה שאף אחד לא יכול לעמוד אל מול עומק הדין. בסוד: "אם עוונות תשמור י-ה , ה' מי יעמוד". אם דיבור קל בזמן חזרת הש"ץ נחשב לעוון גדול שנאמר: "לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה ואם שח, הוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגוערין בו". על אחת כמה וכמה בשאר העוונות. לשון הרע , חוסר צניעות , חילולי שבת וכיוצב'. לכן חשוב מאוד שלכל אדם יהיה רב שיהיה בחינת ראש. יש רבי שהוא בחינת: "ראש בני ישראל" , ויש רבי שהוא בחינת: "רשעים בחושך ידמו" (ר"ת רבי) וכל אדם זוכה לרב לפי גודל מעלתו וקדושתו , אדם שמתקן את מעשיו ומתפלל לרב הגון וירא ה', מן השמים מגלגלים שיזכה לרב ישר, ירא ה' וסר מרע אשר תורה יבקשו מפיהו. לכל אורך ההיסטוריה, אפילו הגויים ידעו כמה גדולה מעלתן של חכמי ישראל, עד שאמר אנטונינוס לרבי, "ידענא דזוטרא דבכו מחיה מתים" דהיינו: "יודע אני שהקטן שבכם מסוגל להחיות מתים" (ע"ז י:) וידוע כי ישראל הם אותיות "לי-ראש" , ללמדך שמאז ומתמיד יהודי כשר וטהור הוא יהודי שיש לו ראש , שיש לו רבי , שיש לו דעת תורה ואינו עושה דברים על דעת עצמו. ומובא בשם בעל ה-"נועם אלימלך" כי הצדיק נמשל לנר המערבי, ממנו היה מדליק. כך פשוטי העם זוכים להדליק את נרותיהם (נשמתם) מנשמת הצדיק.

        ...

        ומובא בספר מאור ושמש, בשם בעל הנועם אלימלך, שאמר על איש אחד שהיה חי בדורו, שהיה לומד לבד, בביתו, ושוקד על לימודו, והשיב לו הרב: "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה". דהיינו: אם אדם לא מתחבר אל הצדיקים ויושב לבד בביתו , אזי מקויים בו: "ואני לא אראנו" , גם ה' יתברך לא חפץ בתורתו.

        ...

        על פי מה ראוי שיבחר לו האדם רב? ע”פ מידותיו. שככל שאדם ירא שמים גדול יותר , הרי שמידותיו מתוקנות יותר. וכבר אמרו חז”ל: “אם דומה בעיניך רבך למלאך ה’ צבאות, תורה תבקש מפיהו”. וכשם שאין אדם לומד תורה אלא במקום שלבו חפץ כך אינו לומד אלא אצל מי שליבו חפץ ובלבד שיהיה ידוע כתלמיד חכם הגון וישר.

         

        ...

        עוד אמרו חז”ל: כל שרוח הבריות נוחה הימנו , רוח המקום נוחה הימנו. שתהיה לכולנו שבת מבורכת ומוצלחת, חודש טוב, גאולה ברחמים ובשורות טובות א.כ.י.ר

        ...

        מעלת רבי מאיר: מעניין לראות איך התורה שבע"פ עולה ומתגדלת דווקא על ידי בני עשו, רבי מאיר בעל הנס שהיה צאצא של נירון קיסר, רבי עקיבא שהיה בן גרים, אונקלוס הגר, שמעיה ואבטליון שהיו מבני בניו של סנחריב, מבני בניו של סיסרא לימדו תורה בבני ברק, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, עד כדי כך שאפילו משיח בן דוד מגיע משתי אומות מזוהמות, עמון ומואב. למה? כי רק אלה שיצאו עמוק מתוך הקליפה הם אלה שיכולים להחריב אותה. לא לחינם גדל משה בבית פרעה, כי דווקא מי שגדל בבית פרעה יש לו את הכח להילחם בפרעה. גם דוד המלך שיצא מקליפת מואב, זכה להילחם במואב ומאז לא הייתה תקומה למואב.   

        ...

        גם בבריאת העולם, תחילה היה חושך גדול ורק אז נאמר: "ויאמר א-לוהים יהי אור". ללמדך שאור צומח בעיקר מתוך חושך גדול. גם בפירות אנו רואים שהקליפה קודמת לפרי ורק לאחר שמקלפים את הקליפה זוכים ליהנות מהפרי.

        ...

        כך דווקא ימי ספירת העומר, ימים שכרגע הם ימים של דין, ימים שבהם נספו במגיפה תלמידי ר"ע, דווקא הם עתידים להיות קדושים כקדושת ימי חוה"מ (רמב"ן) ולכן דווקא בימים קשים אלה, אנו זוכים לאור הגדול של רבי מאיר בעל הנס ולאורו הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. ולכן היום רציתי לדבר דווקא על שני הצדיקים הנ"ל כדי שנזכה כולנו להיות נאצלים מאורם הקדוש והעצום.

        ...

        בתקופת חורבן בית המקדש השני, העמיד רבי עקיבא בן יוסף חמישה תלמידים מוסמכים  (ע"פ המדרש בבראשית רבה העמיד שבעה)  ר"ע היה זה שהציל את עם ישראל מבורות, ונהרג על קידוש השם בהיותו בן מאה ועשרים, ביום הכיפורים, בקיסריה, והובא לקבורה בטבריה.

        ...

        לאורך כל ההיסטוריה היו מגדולי ישראל שהיו מפורסמים מכח תורתם, והיו שהיו מפורסמים מכח תפילתם, רבי מאיר היה מפורסם גם בכח תורתו וגם מכח תפילתו עד שהיה עמוד התפילה ממש. כלל יש בידנו סצם משנה ר"מ, דהיינו: כל משנה שאנו לומדים ולא מוזכר בה שמו של בעל המאמר, מי שאמר אותה הוא רבי מאיר, כיום ידועים לנו 524 פרקי משנה, מי שבקיא בהם נקרא: "גאון". (גאון גימטריה שישים, לרמז על שישים מסכתות) 

         

        ...

        מעשה היה ברבי מאיר שהגיע לעיר בצפון, והגיע חג הפורים ולא הייתה בכל העיר מגילה (מגילת אסתר) מה עשה? לקח קלף והחל לכתוב את כל המגילה בע"פ עם כל פרטיה ודקדוקיה, הגמרא גם מספרת עליו שהיה לבלר (סופר) והיה כותב ספרי תורה, תפילין ומזוזות, והיה משתכר שלושה סלעים (שלוש מטבעות בשבוע) שליש היה מוציא לכלכלת אנשי ביתו, שליש היה מוציא עבור ביגוד ושליש היה מחלק לעניים. שאלו אותו תלמידיו, האם לא כדאי שישאיר ירושה לבניו? ענה ואמר, כך כתוב בפסוק: "נער הייתי , גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" , דהיינו: אם ילכו בדרך ה', מובטח להם שלא יחסרו לעולם, ואם ח"ו לא ילכו בדרך ה' , מדוע אניח עמלי לאוייבי ה'? (ירושלמי)

        ...

        הגמרא במסכת גיטין מספרת שכאשר הגיע נירון קיסר לירושלים להחריבה (בתקופת בית שני) פחד. כיון שידע שהשכינה שורה שם, ואש הייתה יורדת מן השמים בצורת אריה לאכול את הקורבן, ואף הנבואה הייתה מוחשית. אך כיון שהיהודים מרדו בו, מה עשה? הלך לבית המדרש ומצא ילד שיצא מבית המדרש, אמר לו, פסוק לי פסוקך, מה למדת היום? ענה הילד:  "ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל", אמר הקיסר בלבו, ה' יתברך שולח אותי להחריב את ירושלים כדי שיוכל להתנקם ממני אח"כ. מה עשה? ערק (ברח) והתגייר, נשא אשה יהודיה ונכדו היה רבי מאיר בעל הנס.

        ...

        הגמרא (מסכת ע"ז יח.) מספרת שלברוריה (אשת רבי מאיר) הייתה אחות שנגזר עליה לישב במקום של פריצות והייתה אחותה מצטערת על כך מאוד, עד שאמרה לבעלה רבי מאיר לך ושחרר אותה משם. אמר לה רבי מאיר, אם לא נעשה בה איסור, יעשה לה נס, ואם עשתה איסור, לא יעשה לה נס. מיד הלך רבי מאיר ועשה עצמו כאחד הפרשים, כשהגיע אליה אמר לה, הישמעי לי, ענתה לו: איני יכולה כיון שדרך נשים לי, אמר לה אמתין לך, אמרה לו יש כאן בנות יפות ממני, הלך ושאל את הממונה וענה לו שכך היא עונה לכולם. מיד הבין רבי מאיר שלא עברה על איסור, ומסר ארנק מלא בדינרי זהב לממונה ואמר לו קח חצי עבורך ואת החצי השני קח כדי לשלם למי שישאל שאלות ויחקור. ומה אעשה כשיגמרו הדינרים? במה אשחד את הממונים עלי? ענה לו רבי מאיר, תאמר "אלהא דמאיר ענני" ותינצל. ועד היום , מהדהדים דבריו באוזנינו וכל מי שזקוק לישועה, אם יעלה על קברו של רבי מאיר ויקבל על עצמו תשובה ויאמר: "אלהא דמאיר ענני" מיד הוא נענה.

        ...

        רבים שואלים האם קברו הידוע בטבריה שנמצא על אם הדרך, הוא קברו של רבי מאיר בעל הנס? כותב האר"י הקדוש, גדול המקובלים, בספרו שער הגלגולים, "בלכתך אצל חמי טבריה, שם קבור רבי מאיר בעל הנס והוא רבי מאיר דסתם מתניתין”. 

         

        ...

        מעלת רבי שמעון בר יוחאי: אם היו בני אדם יודעים כמה גדולה מעלת יום ל"ג בעומר ומעלת התנא הקדוש רבי שמעון, היו שמחים שמחה גדולה. עד שאמרו חז"ל שקדושת יום ל"ג בעומר הרי היא כקדושת יוה"כ לעניין מחילת עוונות. ואפילו על עון פגם הברית ורמזו בזה חז”ל כי "עמר" גימטריה "קרי".

        ...

        ולכן ראוי לכל אדם לנצלו כראוי ולבקש עבורו ועבור בני משפחתו, ומסופר על האור החיים הקדוש זיע"א שכשהיה מגיע לתחתית הר מירון היה יורד מהחמור, ומהלך בידיו וברגליו ברתת וזיע כאדם שפוסע לעבר "המקדש", והיה צועק: "כיצד אני השפל נכנס למקום להבת שלהבת, בו נמצא ה' וכל פמליא דיליה, וכל נשמות הצדיקים. וגילה האדמו"ר ממונקטש כי שמעון בן יוחאי עולה גימטרייה "מחיה מתים" עוד אמר כי שמעון בר יוחאי עולה גימטריה "ורפאתיו" ללמדך שמסוגלת התפילה ביום זה להחיות מתים ולרפא חולים. וכבר אמר אנטונינוס לרבי, יודע אני שהקטן שבכם מסוגל להחיות מתים. עאכ"ו הגדול שבכם.

        ...

        ומובא בזוהר הקדוש (שמות טו.) שכל העולמות העליונים מזדעזעים מרבי שמעון בר יוחאי, ועליו נאמר: "אריה שאג מי לא ירא", בוא וראה עובדא נוראה המובאת בזוהר הקדוש. פעם אחת יצא רשב"י וראה בעיני קדשו חשכות ואפילו גדולה שירדה לעולם. אמר רשב"י לאלעזר בנו, בוא עמי ונראה מה רוצה הקב"ה לעשות בעולמו. הלכו ומצאו מלאך אחד גדול כהר, ומפיו יצאו שלושים להבות של אש. שאלו רשב"י מה הנך רוצה לעשות? ענהו המלאך גזירה יש מלפני הקב"ה שבכל עת מוכרחים להיות בעולם לפחות שלושים צדיקים, וכעת יש בעולם פחות משלושים צדיקים, ושלחני הבורא להחריב את העולם. אמר לו רשב"י בבקשה ממך, חזור אל הבורא ואמור לו שאני נמצא בעולם. פנה המלאך אל הקב"ה ואמר לו את דברי רשב"י. אמר לו הקב"ה אל תשגיח בו, לך והחרב את העולם. חזר המלאך לרשב"י ואמר לו את דבר ה'. אמר לו רשב"י, אם לא תסתלק מכאן, אגזור עליך שלא תוכל לעלות שוב למקומך במרומי מרומים, כי אשליך אותך למקום נידח בו נשלחו עזא ועזאל. כעת, חזור לבורא עולם ואמור לו, אף אם אין בעולם שלושים צדיקים, די לנו בזכותם של עשרים צדיקים לקיום העולם שנאמר: "לא אשחית בעבור העשרים". ואם אין אפילו עשרים צדיקים, די בכוחם של עשרה שנאמר: "לא אשחית בעבור העשרה" ואם אין עשרה, אני ובני מספיקים שנאמר: "על פי שנים עדים יקום דבר", ואם גם שנים לא מספיקים, אני כאן שנאמר: "וצדיק יסוד עולם". באותה שעה יצאה בת קול מן השמים ואמרה, “זכאה חולקך רבי שמעון דקודשא בריך הוא גזר לעילא ואת מבטל לתתא. בוודאי עליך נאמר: "רצון יראיו יעשה". ואמר באידרא: “דהא כל יומא ברשותי קיימא” דהיינו: כל היום הזה (ל”ג בעומר) שייך לי. עוד אמר “יכול  אני  לפטור  את  העולם  כולו  מן  הדין” ואמרו חז”ל (סוכה מה:) אף מי שאינו בנמצא אצלו. עוד אמרו (פסחים נא:) כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, בין בפניו ובין שלא בפניו. ואין יום שמסוגל לתפילות כמו יום ל”ג בעומר בכל השנה כולה. (רבי נפתלי צבי מרופשיץ זיע”א)

        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         יום ראשון - מדרשה (מנשה קפרא 7) בין השעות 20:30-22:00. ביום שלישי - שיעור מרכזי (דרך יבנה 32) בין השעות 20:45 ל-22:30. ביום חמישי - מדרשה. ביום חמישי - בוגרים.
        מדרשת אור לנוער
        • שיעור טהרה לנשים
         מדי יום שני הרבנית מיטל נגר מעבירה שיעור מרתק לנשים נשואות בלבד , סדנת זוגיות וטהרה. להצטרפות השאירו פרטים בצור קשר שבאתר ונציגה תחזור אליכם.
        • מדרשת אורלנוער
         המדרשה פועלת בימים ראשון וחמישי בין השעות 20:30 ל-22:00 בערב ברחוב מנשה קפרא 7, לבנות בלבד.
        • השיעור המרכזי בעיר
         השיעור המרכזי מתקיים בעיר רחובות , ברחוב דרך יבנה 32, כל יום שלישי השיעור מיועד לבנים ובנות בהפרדה. השיעור מתקיים בין השעות 20:30 ל-22:30
        • הדרכת כלות
         עומדת להתחתן? מעוניין בהדרכה? צרי קשר דרך הצור קשר שבאתר ותתואם לך פגישה עם אשת הרב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים