התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        מעלת הציצית - האם מותר ללכת עם ציצית גופיה?

        מספר סידורי: 135632
        שאלה:
        שלום כבוד הרב ! יש בעיה עם ציצית גופייה ? 
        פשוט זה מעצבן אותי ללבוש ציצית רגילה ! 
        תודה מראש ! והאם צריך לשים את הציצית מעל
        הבגדים או מתחת הבגדים? ויש לי עוד שאלה ,
        אם כתוב בתורה שכל בגד צמר שיש לו 4 כנפות
        חייב בציצית , אז גם שמיכת צמר צריכה ציצית?
        מה לגבי ציצית בבית קברות? והאם זה נכון שרק
        מי שלובש בגד עם ארבע כנפות חייב בציצית וכל
        השאר לא חייבים? תודה מראש.


        תשובה:
        אחי היקר , כתוב בשו"ע בסימן ט' בסעיף א' "אין חיוב
        בציצית מן התורה, אלא בגד פשתים או של צמר רחלים,
        אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן".
        וכתב הרמ"א: "ויש אומרים דכולהו חייבין מדאורייתא
        והכי הלכתא".

        וכתב המש"ב (שם ס"ק ה') "וירא שמים יחמיר על עצמו
        לחוש לדעה הראשונה ויעשה טלית של צמר כדי שיתחייב
        בציצית מן התורה לכו"ע. לכן לכתחילה עדיף ללכת עם 

        ציצית מהודרת אבל אם אתה מזיע וחם לך או אם נח לך
        יותר ציצית גופיה אפשר, העיקר שתזכה במצוות ציצית.

        האם צריך ללבוש את הציצית מעל הבגדים או מתחת?
        לפי השו"ע (סי' ח' סעי' יא): "עיקר מצות טלית קטן, ללובשו
        על בגדיו, כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות". 
        ובכף החיים
        כתב (שם ס"ק מג) "רבינו האר"י ז"ל היה לובשו למטה
        משאר מלבושיו על גבי חלוקו.

        האם שמיכת צמר גם חייבת בציצית? 
        אכן כן , לדעת חלק מהפוסקים , כמו למשל הבן איש חי , 

        שמיכת צמר רחלים שמתכסה בה ביום חייבת בציצית
        שהרי נאמר (דברים כב',יב') 
        "אשר תכסה בה" , ולכן
        ראוי לגזור את אחת הפינות ולתפור שהרי כל אדם
        מתכסה בשמיכה לעיתים עד
         אחרי עמוד השחר, ומאותו
        רגע הוא כבר חייב בציצית, ונמצא שהוא מבטל מצות
        עשה, ולובש בגד המחוייב בציצית ללא הטלת ציציות
        (אם תרצה לראות את המקור לכך אתה מוזמך לעיין
        בבן איש חי פרשת לך לך , פסקה ז'). 


        האם מותר להיכנס עם ציצית לבית קברות?
        מי שלובש טלית קטן ומוציא את הציציות החוצה הוא
        צריך להיזהר לא להיכנס בד' אמות של המת. דהיינו
        (לא להיכנס לתחום של 2 מטר מהנפטרים) משום שיש
        חשש של 
        "לועג לרש" כי המתים כבר לא יכולים לקיים
        את המצוות וזה גורם להם צער ונראה כאילו לועג להם
        חס וחלילה. 
        (אם תרצה לראות את המקור לדברים אתה מוזמן לעיין
        בשו"ע בסימן כג' בסעיפים, א', ו-ג').


        ליקטתי עבורך דברים נפלאים במעלת מצוות הציצית.
        א) אמר רבי שמעון בר יוחאי הזהיר במצוות ציצית זוכה
        ורואה פני שכינה. (זוהר) ב) מצוות ציצית שקולה כנגד
        כל המצוות כולן
        (כמובא בגמרא מסכת מנחות דף מג' עמוד ב')
        ג) אמר ריש לקיש מי שזהיר במצוות ציצית לעתיד לבוא
        יזכה וישמשו אותו 2800 עבדים. ד) כל הזהיר במצוות
        ציצית זוכה לאשה טובה ובנים טובים וניצול מן החטא

        (ספה"ק) ה) כל הזהיר במצוות ציצית זוכה להיות שמור
        מהמזיקים ממלאכי החבלה ומעין הרע. ו) מצוות ציצית
        היא סגולה לזיכרון טוב שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם" 
        ז) מצווה זו מזכירה לאדם את כל המצוות ומצילה אותו
        מיצרו הרע.

        ועוד מובא בספרי החסידות.
        1) על ידי מצוות ציצית ניצול מעצת הנחש ומניאוף
        (ליקוטי מוהר"ן מהדורא קמא סימן ז') 2) הציצית
        מהווה גדר לאדם שלא יפול בראיות אסורות
        "היא גדר לערווה" (ספר המידות) 3) הציצית מעוררת
        שמחה באדם וע"י כך זוכה להשארת שכינה
        (ספר מי השילוח
        מסכת ברכות) 
        4) מעלתה עצומה ושקולה כנגד כל המצוות
        שבתורה (תלמוד בבלי מסכת נדרים דף כה' עמוד א')
        5) חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצוות. תפילין בראשן
        ובזרועותיהן וציצית בבגדיהן ומזוזה לפתחיהן. 6) כל שיש
        לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו הכל בחיזוק שלא
        ייחטא
        שנאמר: "והחוט המשולש לא במהרה יינתק" 7) שלוש מצוות
        השומרות על כל גופו של אדם , סוכה , ישיבת א"י ועטיפת
        גופו בציצית ומעלתן עצומה מאוד.

        מעשה מרתק שמדבר בגודל מעלת הציצית.

        מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית, שמע שיש
        זונה בכרכי הים שנוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה,
        שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן כשהגיע זמנו
        בא וישב על הפתח, נכנסה שפחתה ואמרה לה: "אותו
        אדם ששיגר לך ד' מאות זהובים בא וישב על הפתח" 

        אמרה היא: "יכנס" נכנס הציעה לו שבע מטות שש
        של כסף ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של
        כסף ועליונה של זהב עלתה וישבה על גבי מיטה עליונה
        כשהיא מוכנה ואף הוא עלה לישב נגדה
        (וכמעט בא
        לעשות את העבירה)
        באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו,
        נשמט וישב לו על גבי קרקע ואף היא נשמטה וישבה
        על גבי קרקע. 
        אמרה לו: גפה של רומי
        (שבועה בעבודה
        זרה של הרומאים)
        שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום
        ראית בי אמר לה העבודה שלא ראיתי אשה יפה כמותך
        אלא מצווה אחת ציוונו ה' אלהינו וציצית שמה וכתוב בה
        אני ה' אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני
        הוא שעתיד לשלם שכר עכשיו נדמו עלי
        (חוטי הציצית)
        כארבעה עדים. אמרה לו: איני מניחתך עד שתאמר לי
        מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך
        שאתה למד בו תורה כתב ונתן בידה
        (פתק שכתוב שם
        הפרטים עליו)  
        עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות
        ושליש לעניים ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצעות
        ובאת לבית מדרשו של ר' חייא אמרה לו רבי צווה
        עלי ויעשוני גיורת. 
        אמר לה: בתי שמא עיניך נתת
        באחד מן התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו
        אמר לה לכי זכי במקחך אותן מצעות שהציעה לו
        באיסורהציעה לו בהיתר. זה מתן שכרו בעולם הזה,
        ולעולם הבא איני יודע...


        רק מי שהולך עם בגד של 4 כנפות חייב בציצית?
        כן זה נכון , אבל כבר אמרו חז"ל
        (מנחות מא.) שבעידנא
        דריתחא מענישין גם על אי קיום מ"ע. ולכן ראוי ללכת
        עם ציצית ולהשתדל לקיים מצווה זו מאוד ואפילו שחם
        ישתדל אדם לא להסירה וילבש אותה כל היום וכן נפסק
        בשו"ע "וטוב ונכון להיות כל אדם זהיר ללבוש טלית
        קטן כל היום והנוהגים ע"פ הקבלה לא מסירים הציצית
        אפילו בלילה
        (כמובא במ"ב בשם האר"י הקדוש) המקומות
        היחידים שבהם מסירים את הציצית הם בכניסה לבית
        הכסא או בית המרחץ.


        מה המקור ל-2800 עבדים למי שמקפיד בציצית?
        המקור הוא ה
        תלמוד בבלי מסכת שבת דף לב' עמוד ב': 
        אמר ריש לקיש כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו שני
        אלפים ושמונה מאות עבדים שנאמר כה אמר ה' צבאות
        בימים ההמה
        (בזמן הגאולה) אשר יחזיקו עשרה אנשים
        מכל לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה
        עמכם וגו'


        מפרש רש"י: ד.ה בכנף איש יהודי - בשכר הכנף
        יחזיקו בכנף עשרה אנשים מכל לשון, הרי שבע מאות
        לשבעים לשון, וארבע כנפות יש לו הרי אלפים ושמנה
        מאות: נסביר בשפה פשוטה 
        יש 70 אומות , מכל אומה
        יהיו 10 אנשים שיחזיקו בכנף איש אחד, יוצא שיחזיקו
        700 איש בכל כנף ובציצית יש 4 כנפות אז 700 כפול
        4 נותן 2800 , בקיצור מי שרוצה הרבה עבדים
        בגאולה שישתדל חח


        משל יפה על ציצית...
        אם מנהל בנק גדול היה אומר לך שכל יום שתלך עם
        חולצה עם הדפס של הבנק שלו הוא יתן לך 613 ש"ח
        כמה זמן היית הולך עם החולצה??? אני מניח שלא היית
        מעיז להפסיד יום אחד בלי החולצה וגם אם היא הייתה
        מתלכלכת היית מכבס תוך שעה ולובש, אז אם מנהל
        הבנק הגדול ביותר בעולם ! מלך מלכי המלכים אומר לך
        ללכת עם ציצית ששקולה כנגד תרי"ג מצוות
        (כאילו קיימת
        את כל המצוות כולן)
         והוא מוכן לשלם לך על זה אפילו אם
        אף אחד לא יראה והיא תהיה בתוך הבגדים , לא תהיה
        מוכן? גם מי שאומר שהוא מתפדח , תמיד אפשר ללכת
        עם ציצית בפנים , חוץ מזה ללכת עם הדפס של בנק לא
        היינו מתפדחים אבל ללכת עם ציצית בלי הדפס אנחנו
        מתפדחים? תנו לאחרים לצחוק !!! אנחנו עושים פרסומת
        לבורא עולם , שווה ללכת כל יום עם ציצית ולזכות בכל
        כך הרבה מצוות , זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בדור
        הזה למען אבינו שבשמים , רגע לפני הגאולה בקרוב.


        שאלות נוספות בנושא הציצית.
        1) 
        מה הקטע לנשק ספר שנפל? או ללכת עם ציצית?
        2) אם הורדתי את הציצית לפני ששירותים צריך לברך?
        3) יום אחד הבנתי שאני חילוני עם כיפה התחזקת ונפלתי

        לסיכום: אחי היקר , אני יכול לשבת וללקט לך אין סוף
        מעלות על כל מצווה ומצווה , אבל הזמן קצר והמלאכה
        מרובה , נסתפק במה שכבר כתבתי לך ואתה מוזמן
        לעיין בשו"ת המצורפים ולקרוא עוד בכל מקרה אני
        מברך אותך שתזכה ללכת כל היום עם ציצית עד
        לגאולה הקרובה במהרה ממש.
        ...

          
          
        ...
         
                 תגיות:
        מעלת הציצית ציצית גופיה מעצבן ללבוש ציצית רגילה בגד צמר שיש לו 4 כנפות שמיכת צמר בגד פישתים צמר רחלים ללבוש ציצית ציצית מן התורה ציצית מהודרת ציצית גופיה הזהיר בציצית שקולה ציצית כנגד כל המצוות שכר מצוות ציצית
        חדשות אורלנוער
        • שבת בבית הרב
         שיעורי הרבנית מיטל מתקיימים בימי ראשון בבית הכנסת תפארת אחים. בימי שני בבית ספר אור לציון בשעה 20:30 לבנות בלבד
        • שיעורים קרובים
         שיעורי הרב רביד מתקיימים בימים ג',ה' בשעות 20:30 עד 23:00 ברחובות ברחוב שדרות מנחם רפאל 1 בביה"כ תפארת אחים (בתוך הפארק)
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות הווטסאפ: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227
        • מעוניינים להפיץ?
         מי שמעוניין להצטרף לרשימת ההפצה ולהפיץ שיעורים מוזמן לפנות אלינו בווטסאפ למספר 050-4106657
        • שיחה עם הרב
         מעוניינים לדבר עם הרב, ניתן להירשם בתחילת השיעור ולפנות לרב בסוף השיעור לקבלת קהל ללא תשלום ולשם שמים
        • שיעורי הרב
         שיעורי הרב רביד נגר מתקיימים בימים שלישי וחמישי בבית כנסת תפארת אחים בעיר רחובות ברחוב שדרות מנחם רפאל 1 בשעה 20:30

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים