התחברות
  שכחתי סיסמא
   בקשת אישור מחדש
    הרשמה
    זכר נקבה
     שליחת שאלה לחבר
      הוספת שיעור
       הודעות מהרב
       צור קשר !

        חלומות - ראיתי את המצבה שלי בחלום ואני ממש בלחץ

        מספר סידורי: 135960
        שאלה:
        חלמתי שאני קבורה מחוץ לבית הקברות, אני מסתכלת על המצבה ורואה את השם שלי..
        ובחלום אני מתפלאה למה אני קבורה מחוץ לבית הקברות.. ולמה אני לבד? ראיתי את השם המלא שלי
        על המצבה , המצבה היתה בצבע אפור. לא היה תאריך על המצבה.


        תשובה:
        אחותי היקרה.
        א) המצב הבטחוני הלא פשוט שיש עכשיו בארץ גורם להרבה אנשים לחרדה ופחד 
        ב) אני מניח שצפית הרבה בחדשות , או שנחשפת לכל האירועים האלימים וזה מה שגרם
        ג) ע"פ הגמרא חלום על מוות מסמל אריכות ימים , חלום על קבר מרמז לאדם לעשות תשובה

        בספר החלומות ופתרונן ע"פ חז"ל מובא כך:
        חלם על בית קברות - סימן שמעשיו לא טובים
        ראה את עצמו בקבר - צרה תבוא לו ואולי יינצל ממנה (רב האי גאון)
        ראה שקוברים אותו - יימסר ביד אוייב אכזר 
        לן בבית הקברות - סימן הוא שילין בבית האסורים
        ראה את עצמו מת - סימן שיזכה לחיים 
        ענה אמן יהא שמיה רבא בחלום - מובטח לו שהוא בן העולם הבא

        בספר משנת החלומות מובא קונטרס המת בחלום:
        הרואה מת בבית - שלום בבית וי"א שמחה או רווח יגיד וי"א חיים ארוכים יגיד עם חולאים
        אם ראה שמת קם לתחיה - אחד מקרוביו ימות ח"ו (רב האי גאון)
        הרואה מתים - אם הוא בריא לא יתיירא כלום. ואם חולה הוא , רע לו. וי"א מנוחה יגיד. (רס"ג)
        אם המת קורא לו בחלום - ימות בזמן הקרוב (ואני שמעתי שלא יסכים ללכת עמו ולא יינזק)
        מדבר עם המת - ידבק עם אנשים טובים (כי כל אדם לאחר פטירתו הוא בחזקת כשר) 
        חיבק או נישק את המת - יעשיר הרבה (רב האי גאון) י"א רע יהיה לו ויתענה תע"ח וי"א צרה תעבור עליו
        אם המת נשכו בחלום - צרה תעבור עליו ח"ו (ר' האי) 
        אם המת הכה אותו בחלום - יורה הדבר על צער
        (ר' האי) וי"א שהצער שחווה בחלום מכפר לו ומזככו
        החולם שקרובו המת בא לראותו - יזכה לעושר וכבוד (ר' האי) וי"א עושר יהיה לו בקרוב
        ראה אחד מהוריו שכבר מתו - שמחה בקרוב יגיד (ר' האי) שהוריו מבשרים לו טוב בחלום.
        אם הוריו נתנו לו דבר בחלום - יותר ויותר טוב לו (שם)
        אם רחץ מת בחלום או הלבישו או נשאו - סימן הוא שירד מגדולתו (ר' האי)
        אם ראה שהוליך מת למקום מסויים ולא שב משם - סימן רע לו ועלול לסמל מוות ח"ו
        אם ראה שהוליך מת ושב משם - מסמל הדבר שחולי יבוא עליו (ר' האי)
        אם ראה שהמת לובש את הבגדים שלו - סימן רע הוא ומבשר מוות חלילה
        אם בחלום הלך אחר המיטה או ניחם אבלים - סימן שעשה מעשה שיקרבהו ה' אליו (ר' האי)
        אם ביקש המת שיקברו אצלו הטלית או התפילין - לא יקברם שם אלא יתנם לעני
        או יתן שוויים צדקה לע"נ (כמובא בשו"ת "חיים ביד" סימן נ"ב , דברי מרדכי חא"ח סימן כב')
        אם ראה את המת אוכל ושותה בביתו - סימן יפה הוא לבית (ברכות נז:)
        אוכל ושותה כשמת בביתו - סימן טוב לו ולכל בני משפחתו (רס"ג)
        הרואה שהמת נותן לו לשתות על ידו ולא בכלי - מוות יגיד בקרוב (ר' האי)
        נתן למת לאכול ולשתות - צרה וצוקה יגיד (שם)
        אם המת נטל (וברס"ג נתן) סנדל או מנעל - סימן רע לבית. (בנעלים יוצאים מחוץ לבית ומרמז שיוצאים מהעוה"ז)
        נטל דברים אחרים - סימן יפה לבית (ברכות נז:)
        י"א שאם המת לקח כלים מהבית ויצא - סימן רע לבית (ר' האי)
        אם המת גזל את החי בחלום - אחד מקרוביו ימות (כי "כל הגוזל את חברו כאילו נוטל נשמתו ממנו" בבא קמא קיט.)
        אם נתן למת דבר מה - עלול לבוא לידי עניות

        אין לתת למת בחלום שום דבר מיטלטלין וכלי ביתו. (מילי דחסידותא)
        מטלטלין שאינם חשובים - כגון מאכל ומשקה וכיוצב' - מותר.
        להניח לפני המת ויטול בעצמו - מותר
        אם המת לקח והחזיר לאחד מבני הבית - מורה הדבר רק טוב
        אם המת היה צדיק - אדרבה , מורה בזה טובה.
        אם נתן (וי"א נטל) עפר או חרדל - סימן רע לבית.
        נתן דברים אחרים - סימן יפה לבית (ברכות נז:)
        י"א שכל שנותן המת בחלום טוב הוא (זוהר במדבר קפ.)
        י"א הרואה מת שנתן לו דבר מה - ריוח יבוא לו (ר' האי)
        אם לא רוצה לקחת ממנו - רע יהיה לו (רש"י)
        אם נתן המת לחי כלי ברזל או כלי מלחמה - בכל מקום שילך יהא בטוח ולא ידאג (ר' האי ורסג')
        לא נתן המת מאומה - טוב לו.

        הרואה שאחיו או אחד מקרוביו מת - חיים יוסיפו להם (רס"ג)
        הרואה את עצמו שמת או לבוש תכריכי המת - טוב לו. וי"א נתווספו לו חיים. וי"א יעשה מעשה שיקרבהו לה' יתברך (ר' האי)
        הרואה שמתו אביו או אמו - אם ראה זאת אחר מיתתם שמחה יהיה לו. 
        אמרו לו בחלום באדר תמות וניסן לא תראה - ימות בכבוד ולא יבוא לידי ניסיון (חלום טוב הוא)
        הרואה עצמו בקבר ובארון - צרה תעבור עליו ואולי יינצל ממנה (רב האי)
        הרואה כי ייקבר - יימסר ביד אכזר
        לן בבית קברות - ילין בבית האסורים (רב האי)
        הרואה קברות בחלום - מורה על מעשים מכוערים (כפי שהמת מתכער ומתנבל לאחר שישלוט בו הרקב)
        הולך לקבר - יעלה לב"ד ויזכה (רס"ג)
        אם ברח מבית הקברות והשליכו עליו אבנים - צרתו תיהפך לששון (רס"ג)
        הרואה שמדבר עם מלאך המוות - יחלה ויתרפא (רב האי)
        ראה את מלאך המוות על ראשו - סימן רע לו
        ראה את מלאך המוות לפני רגליו - יחלה עד מוות ויתרפא (רב האי)

        מה זה אומר אם רואה אדם את המת מצטער בחלום?
        יחף , ערום , בגדיו קרועים , או שמבקש שיתנו לו בגדים (כפי שאמר המלאך המגיד לבית יוסף) 
        או שראה את המת בצער , או שראהו רעב , או חולה או נרדף - כל אלה מסמלים שהנפטר בצער
        מפני שנשמתו של הנפטר צריכה תיקון וצריך האדם להתפלל בעד הנפטר ההוא ויקבץ עשרה 
        אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת תיקון. (סדר התיקון מובא בספר משנת החלומות עמוד 257)
        ואם הנפטר לא היה אדם כשר , יעשו את התיקון 3 או 4 פעמים עד שיראהו בחלום עם בגדים
        ואינו עצוב יותר (וסיפר רבי יהודה פתיה שפעם עשו תיקון המת 13 פעמים למת וקם מחוליו ונתרפא ולבש בגדים)

        מה המקור לכך שאדם חולם על דברים שהיה מהרהר בהם ביום?
        'אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו,
        שנאמר (דניאל ב כט) אנת מלכא רעיונך על משכבך סליקו'.


        את מי קוברים מחוץ לבית הקברות?
        אם אדם אמר שהוא רוצה להתאבד וביצע את מה שאמר בדרך של כעס ולא הרהר תשובה
        בתנאי שלא עשה זאת מתוך צער מיוחד או מחלה ושלא עשה זאת מתוך אונס , או שפחד
        מעינויים קשים והיה מעל גיל בר מצווה , עד כמה שידוע לי יש לקבור אותו מחוץ לגדר.
        (ניתן לעיין בשו"ת רב פעלים חלק ג' סימן כט' , או בשו"ע גנצפריד סימן רא') זו ההלכה.
        אולם , כיום היות והמדינה מתנהלת ע"פ בית משפט חילוני ויש מצב שאפילו גוי ייקבר
        בבית קברות יהודי , עאכ"ו המאבד עצמו לדעת. אבל לפחות הוא ייקבר בחלקה של
        מתאבדים. יש טיעון האומר כי אי אפשר לדעת בבירור אם האדם התאבד או נרצח
        או שמא הרהר תשובה. כגון: אם בלע כדורים והתחרט על מה שעשה לכן קוברים
        אותו בתוך בית הקברות , או סמוך לגדר בחלקה המיועדת ל-"מתאבדים" וכיוצב'.

        .
        לסיכום: אמרו חז"ל: "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" (עיין בגמרא מסכת ברכות דף נה' עמוד ב')

        והיות ועם ישראל בתקופה לא פשוטה כרגע , אנשים נכנסים לחרדות ומראים להם חלומות כאלה
        לכן אני ממש לא חושב שאת צריכה לדאוג. אולם , היות ויש רמז בדבר למעשים מכוערים וכיוצב'
        מן הראוי שתחשבי עם עצמך אילו מעשים מכוערים את עושה ותנסי לתקן את אותם מעשים בע"ה
        כמו כן תתרמי 3 פרוטות לצדקה (לעניים בני תורה) אם לא עברו יומיים תעשי הטבת חלום ותקפידי
        לומר בכל לילה קריאת שמע שעל המיטה ואל תחששי משום דבר. (ויהי רצון שתזכי להתחזק בצניעות)

        נ.ב - חלק ניכר מהדברים שכתבתי כאן לוקט מספרי חז"ל וגם מספרו המרתק של ידידי הרב בועז שלום
        רב שאני מאוד מעריך ומכבד , אני ממליץ לכל אחד להיכנס לאתר המקסים של הרב הנ"ל ופשוט ליהנות
        לכניסה לאתר "טעמו וראו" לחצו כאן: "הרב בועז שלום שליט"א" , לרב ספרים מרתקים ומעוררים מאוד.


                    תגיות:
        קונטרס המת ספר משנת החלומות קונטרס המת בחלום מת בבית מתים בית קברות קוברים אותו מוות בחלום קבר בחלום המת קורא לו פירוש החלומות החלומות בחזל חלומות ופתרונם
        חדשות אורלנוער
        • שיעורים קרובים
         חברים יקרים לאור המצב, כל השיעורים שמתקיימים, הם שיעורים אינטרנטיים. השיעורים יתקיימו בימי ראשון, שלישי וחמישי.
        מדרשת אור לנוער
        • קבוצות הווטסאפ
         להצטרפות לקבוצות שלחו הודעת צרף למספרים הבאים: בנים - 052-6002339 | בנות - 054-2366227 ובע"ה תקבלו מסרון יומי מחזק מהרב רביד.
        • מקדשים שם שמים
         כל ערב בשעה 20:00 בערב מפעילים את הרמקול ומשמיעים במרפסות מעמד קידוש שם שמים.
        • שיחה עם הרב
         חברים יקרים לאור המצב, בימים הקרובים לא תתקיים קבלת קהל של הרב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
        • משרד הבריאות
         חברים יקרים, הקפידו להישמע להוראות משרד הבריאות, הימנעו מהתקהלות, הקפידו לשמור מרחק ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה ברחמים בקרוב.

        מדור פרסומי

         • המרכז להסרת קעקועים
         • עיצובים

        זמני היום

        סקר

        לקראת האפליקציה רצינו לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים?

        במכשיר תומך אנדרואיד?
        75.29%
        באייפון?
        24.71%

        סה"כ משתתפים בסקר : 2040 אנשים